词库网广告
关于称字的解释:
称的其他解释:

在新华字典中如何解释?

在说文解字中如何解释?

在英语字典中如何解释?

在俄语字典中如何解释?

在日语字典中如何解释?

在韩语字典中如何解释?

在法语字典中如何解释?

在德语字典中如何解释?

在意大利语字典中如何解释?

汉语拼音:chēng,chèn

汉字部首:

部外笔画:5

总笔画数:10

五笔86版:tqiy

五笔98版:tqiy

仓颉输入:hdnf

四角号码:27992

郑码输入:mfrk

uni-code:CJK 统一汉字 U+79F0

笔顺编号:3123435234

笔顺读写:撇横竖撇捺撇折竖撇捺

首尾分解:禾尔

部件分解:禾⺈小

点击朗读

1. 称 [chēng]2. 称 [chèn]3. 称 [chèng]

称 [chēng]
 1. 量轻重:~量(liáng )。

 2. 叫,叫做:自~。~呼。~帝。~臣。~兄道弟。

 3. 名号:名~。简~。~号。~谓。职~。

 4. 说:声~。~快。~病。~便。

 5. 赞扬:~道。~许。~颂。~赞。

 6. 举:~兵。~觞祝寿。

称 [chèn]
 1. 适合:~心。~职。相~。匀~。对~。

称 [chèng]
 1. 同“秤”。

1. 称 [chèn]2. 称 [chèng]3. 称 [chēng]

称 [chèn]

〈动〉

 1. 符合,相当 [fit;match;suit]

  令作诗,不能称前时之闻。——宋· 王安石《伤仲永》

  薄罚不为慈,诛严不为戾,称俗而行也。——《韩非子·王蠹》

  夫才德不称,固自知之矣。——宗臣《报刘一丈书》

 2. 又如:对称;相称;称合(相当);称任(称职,犹胜任);称位(与职位相符)

 3. 另见 chēng;chèng

称 [chèng]

〈名〉

 1. (称为“稱”的简化字) 测定物体轻重的器具,后作“秤” [steelyard]

  称,铨也。——《说文》

  角斗称。——《淮南子·时则》。注;“量器也。”

 2. 又如:过称(用秤量)

 3. 另见 chèn,chēng

称 [chēng]

〈动〉

 1. (形声。从禾,爯( chēng)声。( chèng)本义:称量物体轻重的器具。这个意义后来写作“秤”。又指称量)

 2. 测定重量[weigh]

  苦称量之不审兮。——《楚辞·惜誓》。注:“称所以知轻重。”

 3. 又如:称物(衡量物之多少,轻重);称亭(称量平正);称验(过称检验)。泛指衡量、揣度。又如:称体裁衣(比喻按照实际来办理);称斤约两(比喻权衡得失);称功(衡量功劳,与功绩相比)

 4. 叫做;称呼;号称;把…说成 [call]

  称帝而治。——《战国策·秦策》

  幸蒙大恩,赐号称王。——《汉书·李广苏建传》

  马伶,名锦,字云将,其先西域人,当时犹称马回回云。—— 清· 侯方域《马伶传》

 5. 又如:自称;通称;称名(称呼名字);称作(叫做);统称(总起来叫);称讳(称呼名字);称孤(称王,称帝)

 6. 述说;声称 [say]

  旄期称道不乱者。——《礼记·射义》

  知其不足称也。——《国语·晋语》

  手把文书口称敕。——唐· 白居易《卖炭翁》

  今诚以吾众诈自称公子扶苏、 项燕。——《史记·陈涉世家》

 7. 又如:口称(口头上说);宣称(声称)

 8. 举起 [raise]

  称彼兕觥。——《诗·豳风·七月》

  称尔戈,比尔干,立尔矛。——《书·收誓》

  元祀惟称。——张衡《东京赋》。注:“皆训举也。”

 9. 又如:称觥(举杯祝酒);称觞(举杯敬酒)

 10. 称赞,赞扬 [praise]

  禹称善人,不善人远。——《左传·宣公十六年》

  使人高贤称誉己者,心之力也。——《淮南子·人间》

  称誉者登进,忤恨者诛伤。——《汉书·刘向传》

  将军向宠…晓畅军事,尝用于昔日,先帝称之曰能。—— 诸葛亮《出师表》

  近年共称柳敬亭之说书。—— 清· 黄宗羲《柳敬亭传》

 11. 又如:称扬(称赞,赞许);称赏不已(连连称赞);称奖(称赞夸奖)

 12. 举事,领兵造反 [start an uprising]

  敢行称乱。——《书·汤誓》

  而称兵以害我。——《左传·襄公二十七年》

  不可以称兵。——《吕氏春秋·孟春》

 13. 又如:称乱(举兵作乱)

 14. 举荐[recommend]

  繁称文辞,天下不治。——《战国策·秦策》

 15. 又如:称贤(举用贤能);称荐(举荐)

〈名〉

 1. 称呼。称谓 [title]。如:尊称;敬称;谦称;卑称;爱称;美称;昵称

 2. 名称 [name]。如:俗称;别称;统称;简称;职称;美称

 3. 另见 chèn;chèng(秤)

1. 称 [chèn]2. 称 [chèng]

称 [chèn]
 1. 称身 chèn shēn

  [(the dress) fits well] (衣服)合身

 2. 称体裁衣 chèn tǐ cái yī

  [cut the garment according to the figure] 根据身材裁剪衣服。比喻做事要依据具体情况。也作量体裁衣

 3. 称心 chèn xīn

  [satisfactory;be in contentment;be gratified] 适意;合乎心愿,产生愉快感和满意心情的

  选择称心的衬衣

 4. 称心如意 chèn xīn rú yì

  形容心满意足,事情的发展完全符合心意。

 5. 称愿 chèn yuàn

  [go as one desires;have as one wishes] 愿望得到满足

 6. 称职 chèn zhí

  [be competent;fill the post with credit] 才能与职位相称

称 [chèng]
 1. 称霸 chēng bà

  [dominate]∶因具有更大的势力、权威而统治

  据说谁称霸德国,谁就控制欧洲

 2. 称便 chēng biàn

  [find sth.a great convenience] 认为方便而称赞

  手续简化,大家称便

 3. 称兵 chēng bīng

  [take up arms;start war] 兴兵,指采取军事行动

 4. 称病 chēng bìng

  [plead illness] 借口有病

  称病辞官

 5. 称臣 chēng chén

  [submit to or give in] 自称臣子,接受对方统治,泛指向对方屈服

  俯首称臣

 6. 称贷 chēng dài

  [borrow money] 开口向别人借钱

  年丰称贷少。--陆游《过邻家》

 7. 称道 chēng dào

  [commend;speak approvingly of;praise] 述说;赞扬某事物

  连声称道

 8. 称帝 chēng dì

  [king;come to the throne] 改称号为皇帝;自称皇帝,成为最高统治者;做皇帝

 9. 称孤道寡 chēng gū dào guǎ

  孤、寡:古代帝王自称。指自封为王。也比喻狂妄地以首领自居。

 10. 称号 chēng hào

  [title]∶名称、尊称、头衔、荣誉

  使他获得了美国心理小说之父的称号

 11. 称呼 chēng hū

  [call;name] 把叫做,称为

  我该怎么称呼她

 12. 称快 chēng kuài

  [express ones gratification] 表示痛快、快意

  拍手称快

 13. 称量 chēng liáng

  [weighment] 测量物体的轻重

 14. 称赏 chēng shǎng

  [extol] 夸赞、赏识

  他们称赏昔日的美德

 15. 称述 chēng shù

  [state; narrate] 述说;叙述

  称述历史

 16. 称颂 chēng sòng

  [praise;extol] 称赞颂扬

  今先生处胜之门下三年于此矣,左右未有所称诵, 胜未有所闻。--《史记.平原君虞卿列传》

 17. 称叹 chēng tàn

  [praise] 称赞;赞叹

 18. 称王称霸 chēng wáng chēng bà

  王:帝王;霸:古代诸侯联盟的首领。比喻凭借权势横行一方,或狂妄地以首脑自居。

 19. 称为 chēng wéi

  [call;be known as]∶叫做

  商品的普通销售价格称为市价

 20. 称谓 chēng wèi

  [appellation]∶人们由于亲属和其他方面的相互关系,以及由于身分、职业等等而得来的名称。如:母亲、老师、首长等

 21. 称贤荐能 chēng xián jiàn néng

  称:称扬。指重视人才,推举贤能。

 22. 称羡 chēng xiàn

  [praise and admire] 颂扬羡慕

  啧啧称羡

 23. 称谢 chēng xiè

  [thank;express one's gratefulness] 道谢;对表示感谢

  称谢不止

 24. 称兄道弟 chēng xiōng dào dì

  朋友间以兄弟相称。形容关系亲密。

 25. 称雄 chēng xióng

  [rule the roost] 凭借武力或特殊势力统治或独霸一方

  割据称雄

 26. 称许 chēng xǔ

  [to praise,approve especially by superior] 表示赞同

 27. 称引 chēng yǐn

  [quote] 援引

  称引周汤,以谄惑王。--《汉书.淮阳宪王传》

 28. 称誉 chēng yù

  [sing the praise;acclaim;eulogize] 称赞;夸赞;称扬

  交口称誉

 29. 称赞 chēng zàn

  [praise] 夸奖;表扬

  他在好几次午餐会上受到了人们称赞

康熙字典类目:【午集下】【禾字部】

康熙字典解释:【唐韻】處陵切,音爯。

知輕重也。

【說文】銓也。

春分而禾生,夏至晷景可度,禾有秒,秋分而秒定,律數十二秒當一分,十分爲寸,其重以十二粟爲一分,十二分爲銖。

故諸程品皆从禾。

【禮·月令】蠶事旣登,分繭稱絲效功,以共郊廟之服。

 又揚也,謂也。

【禮·表記】君子稱人之善則爵之。

【前漢·賈誼傳】以能誦詩書屬文,稱於郡中。

 又言也。

【禮·檀弓】言在不稱徵。

【射義】好學不倦,好禮不變,旄期稱道不亂。

 又舉也。

【書·牧誓】稱爾戈。

【疏】戈短,人執以舉之,故言稱。

 又名號謂之稱。

【孟子·題詞】子者,男子之通稱。

 又姓。

【前漢·功臣表】新山侯稱忠。

 又【廣韻】昌證切【集韻】【韻會】昌孕切,𠀤音秤。

權衡正斤兩者。

俗作秤。

見前。

 又度也,量也。

【易·謙卦】君子以稱物平施。

 又適物之宜也。

【易·繫辭】巽稱而隱。

【禮·禮器】禮不同,不豐,不殺,蓋言稱也。

 又愜意。

【爾雅·釋詁】稱,好也。

【註】物稱人意亦爲好。

 又相等也。

【周禮·冬官考工記輿人】爲車輪崇車廣衡長,參如一謂之參稱。

【註】稱,猶等也。

 又衣單複具曰稱。

【禮·喪大記】袍必有表,不襌。

衣必有裳,謂之一稱。

【註】袍,褻衣,必有以表之,乃成稱也。

 又副也。

【前漢·孔光傳】無以報稱。

 又舉也。

【前漢·食貨志】當其有者,半賈而賣,亡者取倍稱之息。

【註】稱,舉也。

今俗謂之舉錢。

卷数:卷七

部首:禾部

拼音:chēnɡ

切部:處陵切

原文:

銓也。从禾爯聲。春分而禾生。日夏至,晷景可度。禾有秒,秋分而秒定。律數:十二秒而當一分,十分而寸。其以爲重:十二粟爲一分,十二分爲一銖。故諸程品皆从禾。

解释:

清代段玉裁《說文解字注》

銓也。
銓者、衡也。聲類曰。銓所以稱物也。稱俗作秤。按爾、幷舉也。偁、揚也。今皆用稱。稱行而爾偁廢矣。
从禾。爯聲。
處陵切。六部。廣韵又昌孕切。是也、等也。銓義之引伸。
春分而禾生。
上文云。以二月生。
日夏至晷景可度。禾有秒。
謂其時禾乃有芒也。
秋分而秒定。
上文云。以八月孰。孰時芒乃定。
律數十二。
句。十二謂六律六吕也。
十二秒而當一分。
十二兩字舊奪。今補。下文云十髮爲程。一程爲分。十分爲寸。然則十二禾秒而當十髮。淮南天文訓作十二蔈而當一粟。
十分而寸。
天文訓作十二粟而當一寸。
其㠯爲重。
以衡輕重也。
十二粟爲一分。
此粟謂禾粟。
十二分爲一銖。
百四十四粟也。天文訓曰。十二粟而當一分。十二分而當一銖。十二銖而當半兩。衡有左右。因倍之。故二十四銖爲一兩。按金部銖下曰。權十分黍之重也。十分黍有譌。依此則當云十二分粟之重也。許用淮南說。與說苑、律歷志說異。
故諸程品皆从禾。
度起於十二秒。權起於十二粟。諸程品之字、謂稱以下七篆也。此釋稱从禾之意。倂釋科以下六字从禾之意也。