词库网广告
关于众字的解释:
众的其他解释:

在新华字典中如何解释?

在说文解字中如何解释?

在英语字典中如何解释?

在俄语字典中如何解释?

在日语字典中如何解释?

在韩语字典中如何解释?

在法语字典中如何解释?

在德语字典中如何解释?

在意大利语字典中如何解释?

汉语拼音:zhòng

汉字部首:

部外笔画:4

总笔画数:6

五笔86版:wwwu

五笔98版:wwwu

仓颉输入:ooo

四角号码:80880

郑码输入:odoo

uni-code:CJK 统一汉字 U+4F17

笔顺编号:343434

笔顺读写:撇捺撇捺撇捺

首尾分解:人从

部件分解:人人人

点击朗读

 1. 许多:与“寡”相对:~人。~多。~矢之的。芸芸~生。

 2. 许多人:大~。群~。民~。~口铄金。~目睽睽。~叛亲离。~擎易举。

〈形〉

 1. 众多,与“寡”、“少”相对 [many]

  今寇众我寡,难以持久。——《资治通鉴·赤壁之战》

  师克在和,不在众。——《左传·桓公十一年》

  树成荫而众鸟息焉。——《荀子·劝学》

  贼能且众。——明· 魏禧《大铁椎传》

 2. 众贼环而进。

  众宾团坐。——《虞初新志·秋声诗自序》

 3. 众妙毕备。

 4. 又如:众峰(许多山峰);众工(许多工匠);众支(众多的支系);众小(众多小国);众卉(百草);众口纷纭(人多嘴杂,论论纷纷);众毛飞骨(众多的众物能掀起重物);众巧(众多的巧匠);众矢之的(许多箭射的靶子。比喻众人攻击的目标)

 5. 各种 [various]。如:众艺(各种技艺,艺术);众虑(各种杂念;各方面的考念);众管(各种管乐器);众伪(种种假象);众群(各种邪恶);众善(各种善举)

 6. 广泛;普遍 [general;common]

  是非容貌之患也,闻见之不众,议论之卑尔。——《荀子》。杨倞注:“闻见不广,议论不高。”

 7. 又如:众妙(一切深奥玄妙的的道理);众医(一般医生;庸医)

 1. 众多 zhòng duō

  [multitudinous;many;nu merous] 为数很多

  人口众多

 2. 众寡悬殊 zhòng guǎ xuán shū

  形容双方人力的多少相差极大。

 3. 众口难调 zhòng kǒu nán tiáo

  原意是各人的口味不同,很难做出一种饭菜使所有的人都感到好吃。比喻做事很难让所有的人都满意。

 4. 众口铄金 zhòng kǒu shuò jīn

  铄:熔化。形容舆论力量大,连金属都能熔化。比喻众口一词可以混淆是非。

 5. 众口一词 zhòng kǒu yī cí

  所有的人都说同样的话。

 6. 众目睽睽 zhòng mù kuí kuí

  睽睽:张目注视的样子。许多人争着眼睛看着。指在广大群众注视之下。

 7. 众目昭彰 zhòng mù zhāo zhāng

  昭彰:明显。大家都看得很清楚。

 8. 众怒 zhòng nù

  [public wrath] 众人的愤怒

  众怒难犯

 9. 众怒难任 zhòng nù nán rèn

  指众人的愤怒难以抵当。

 10. 众叛亲离 zhòng pàn qīn lí

  叛:背叛;离:离开。众人反对,亲人背离。形容完全孤立。

 11. 众擎易举 zhòng qíng yì jǔ

  擎:往上托。许多人一齐用力,容易把东西举起来。比喻大家同心协力就容易把事情办成。

 12. 众人 zhòng rén

  [multitude]∶大多数人

  众人都感到惊奇

 13. 众生 zhòng shēng

  [all living creatures]∶一切有生命的,也指人和动物

  芸芸众生

 14. 众矢之的 zhòng shǐ zhī dì

  矢:箭;的:箭靶的中心。众箭所射的靶子。比喻大家攻击的对象。

 15. 众数 zhòng shù

  [mode]统计分布中频率最大的变量的值;最频繁出现的值;最普通的值

 16. 众说 zhòng shuō

  [various ideas] 多种多样的说法

  众说纷纭

 17. 众说纷纭 zhòng shuō fēn yún

  纷纭:多而姑乱。人多嘴杂,议论纷纷。

 18. 众所周知 zhòng suǒ zhōu zhī

  大家普遍知道的。

 19. 众望 zhòng wàng

 20. 众望所归 zhòng wàng suǒ guī

  众望:众人的希望;归:归向。大家一致期望的。指得到群众的信任。

 21. 众星捧月 zhòng xīng pěng yuè

  许多星星衬托着月亮。比喻众人拥护着一个他们所尊敬爱戴的人。

 22. 众议院 zhòng yì yuàn

  [House of Representatives]∶某些国家或州的议会的下院

 23. 众志成城 zhòng zhì chéng chéng

  万众一心,象坚固的城墙一样不可摧毁。比喻团结一致,力量无比强大。

康熙字典类目:【補遺】【子集】【人字部】

康熙字典解释:【篇海類編】魚琴切,音吟。

衆立也。

與乑異。

俗書爲衆字。

非。


(眾)〔古文〕𥅫𠱧【唐韻】【廣韻】【集韻】【類篇】【韻會】【正韻】𠀤之仲切,終去聲。

【說文】多也。

【徐曰】國語三人爲眾。

數成於三也。

【易·說卦】坤爲眾。

【疏】取其地載物非一也。

【書·湯誓】格爾眾庶。

【詩·周頌】命我眾人。

【黌山子損益篇】寡者,爲人上者也。

眾者,爲人下者也。

 又眾雨。

【禮·月令·淫雨蚤降註】雨三日以上爲霖,今月令曰眾雨。

 又星名。

【史記·天官書】婁爲聚眾。

 又縣名。

【前漢·地理志】安眾縣,秦置,屬南陽郡。

 又【唐韻】職戎切【集韻】【韻會】之戎切,𠀤音終。

義同。

 又草名。

【爾雅·釋草疏】眾,一名秫。

稷之黏者也。

又濼,一名貫眾,藥草也。

 又姓。

【左傳】有眾仲,眾父,以字爲氏。

 又叶諸良切,音章。

【道藏歌】攜袂明眞館,仰期無上皇。

北鈞唱羽人,玉女粲賢眾。

 又叶諸仍切,音蒸。

【揚子·太𤣥經】減於艾無以涖眾也,減黃貞臣道丁也。

 又叶才淫切,音琴。

【揚子·太𤣥經】減其儀欲自禁也,減於艾無以涖眾也。

 【正字通】从橫目,从㐺,人數多也。

目,數也。

字彙作衆,列血部,非。

没有记录!