词库网广告
支付宝扫码领红包
关于考字的解释:
考的其他解释:

在新华字典中如何解释?

在说文解字中如何解释?

在英语字典中如何解释?

在俄语字典中如何解释?

在日语字典中如何解释?

在韩语字典中如何解释?

在法语字典中如何解释?

在德语字典中如何解释?

在意大利语字典中如何解释?

支付宝扫码领红包

汉语拼音:kǎo

汉字部首:

部外笔画:2

总笔画数:6

五笔86版:ftgn

五笔98版:ftgn

仓颉输入:jkmvs

四角号码:44027

郑码输入:bmaz

uni-code:CJK 统一汉字 U+8003

笔顺编号:121315

笔顺读写:横竖横撇横折

首尾分解:土丂

部件分解:耂丂

点击朗读

 1. 试验,测验:~试。~查。

 2. 检查,查核:~察。~勤。稽~。~核。

 3. 推求,研究:~古。~据。~订。~证。

 4. 老,年纪大:寿~。

 5. 原指父亲,后多指已死的父亲:先~。如丧~妣。

 6. 击,敲:“而陋者乃以斧斤~击而求之,自以为得其实”。

〈形〉

 1. (形声。从老省,丂( kǎo)声。按甲骨文、金文均象偻背老人扶杖而行之状,与老同义。本义:老,年纪大)同本义 [aged]

  考,老也。——《说文》

  富贵寿考。——《新唐书》

 2. 又如:考寿(长寿);考终(考终年);考终年(享尽天年)

〈名〉

 1. 去世的父亲 [deceased father]

  父为考。——《尔雅》

  考妣延年。——《苍颉篇》

  有子考无咎。——《易·蛊》

  奔走事厥考厥长。——《书·酒诰》

  生曰父,死曰考。——《礼记·曲礼》

  考庙、王考庙、皇考庙、显考庙、祖考庙。——《礼记·祭法》

  五曰考终命。——《书·洪范》。按,考者,有子孙为后之称。

  朕皇考曰伯庸。——《楚辞·离骚》

 2. 又如:考妣(父称考,母称妣,古为生前通称;今人则称死去的父母为考妣)

〈动〉

 1. 假借为“攷”。敲,击[strike;beat]

  子有钟鼓,弗鼓弗考。——《诗·唐风·山有枢》

  金石有声,不考不鸣。——《庄子·天地》

  而陋者乃以斧斤考击而求之。——宋· 苏轼《石钟山记》

 2. 又如:考击(敲打);考考(敲鼓的声音)

 3. 假借为“拷”。拷打 [torture]

  幽囚考掠,五毒参至。——《后汉书·戴就传》

 4. 又如:考竟(鞭笞拷问;受拷问而死在监狱中);考死(拷问致死);考杀(拷问击杀)

 5. 查核,考试 [exaime;check]

  略考其行事。——司马迁《报任安书》

 6. 又如:考较(查核;核实);考语(考核官吏政绩的评语)

 7. 审察,察考 [inspect;check]

  甚者且姓名不可考。——孙文《黄花冈七十二烈士争略》序

 8. 又如:考据(根据);考正(根据文献资料核实证明);考慎(审慎考察);考寻(考察探求;研求);考道(研求应尊之道);考求(探索研求)

 9. 完成;建成 [complete;build up]

  考仲子之宫。——《左传·隐公五年》

 10. 又如:考落(建成;落成);考成(落成;建成)

 1. 考查 kǎo zhā

  [examine;check] 考较查验

 2. 考察 kǎo chá

  [investigate;make an on-the-spot investigation;inspect] 实地观察调查

  考察水利工程

 3. 考场 kǎo chǎng

  [examination hall or room] 举行考试的场所

 4. 考分 kǎo fēn

  [mark] 考试的分数

 5. 考古 kǎo gǔ

  [engage in archaeological studies]∶根据古代的遗迹、遗物和文献,研究古代事物

 6. 考官 kǎo guān

  [official responsible for examination] 旧时主持考试的官员

 7. 考核 kǎo hé

  [examine;check] 考试,考定核查

 8. 考绩 kǎo jì

  [check achievement] 考核工作成绩

 9. 考究 kǎo jiū

  [investigate;study;examine closely]∶查考研究

  这个问题值得考究

 10. 考据 kǎo jù

  [textual criticism;textual research] 对资料性文本的分析研究

 11. 考卷 kǎo juàn

  [examination paper] 试卷

 12. 考量 kǎo liáng

  [examine and weigh]∶考查衡量

 13. 考虑 kǎo lǜ

  [consider;think over;ponder on] 思考问题,以便做出决定

  考虑问题

 14. 考评 kǎo píng

  [check and evaluate] 考核评定

 15. 考期 kǎo qī

  [examination date] 考试的日子

 16. 考勤 kǎo qín

  [keep attendance records] 考查出勤情况

  考勤簿

 17. 考区 kǎo qū

  [examination area] 为了进行考试而按地区或考生多少等划分的区域

 18. 考取 kǎo qǔ

  [pass an entrance examination] 报考被录取

  今年他没有考取

 19. 考生 kǎo shēng

  [examinee] 报名参加考试的学生

 20. 考试 kǎo shì

  [examination;test;exam] 通过书面或口头回答、现场操作等方式考查人的技能或知识水平

 21. 考验 kǎo yàn

  [ordeal;trial;test] 考查验证

  需要教式的考验

 22. 考证 kǎo zhèng

  [textual criticism;textual research] 用实物或资料论证说明

康熙字典类目:【未集中】【老字部】

康熙字典解释:〔古文〕攷【唐韻】【廣韻】【集韻】【類篇】【韻會】【正韻】𠀤苦浩切,音栲。

【說文】老也。

从老省,丂聲。

【說文序】轉注者,建類一首,同意相受,考老是也。

【佩觿】考从丂。

丂,苦杲反。

老从匕。

匕,火霸反。

裴務齊切韻序云:左回右轉,非也。

【毛晃增韻】老字下从匕,考字下从丂,各自成文,非反匕爲丂也。

【書·洪範】五曰考終命。

【詩·大雅】周王壽考。

 又【爾雅·釋親】父爲考。

【釋名】父死曰考。

考,成也。

亦言槁也,槁于義爲成,凡五材,膠漆陶冶皮革,乾槁乃成也。

【易·蠱卦】有子考無咎。

【禮·曲禮】死曰考。

 又【廣雅】考,問也。

【易·復卦】敦復無悔,中以自考也。

【詩·大雅】考卜維王。

【傳】考,猶稽也。

 又【書·周官】考制度于四岳。

【註】考正制度。

 又【詩·衞風】考槃在㵎。

【傳】考,成也。

【左傳·隱五年】考仲子之宮。

【註】成仲子之宮。

 又【詩·唐風】子有鐘鼓,弗鼓弗考。

【傳】考,擊也。

 又【淮南子·汜論訓】夏后氏之璜,不能無考。

【註】考,瑕釁。

 又【楚辭·九歎】身憔悴而考旦兮。

【註】考,猶終也。

 又姓。

【廣韻】出何氏姓苑。

 又【韻補】叶去九切。

【邊讓·章華賦】衆變已盡,羣樂旣考。

攜西子之弱腕兮,援毛嬙之素肘。

 又【韻補】叶口舉切。

【易林】周旋歩驟,行中規矩。

正恩有節,延命壽考。


考證:〔【佩觿】考从丂。

丂,苦果反。〕

 謹照原文苦果反改苦杲反。

卷数:卷八

部首:老部

拼音:kǎo

切部:苦浩切

原文:

老也。从老省,丂聲。

解释:

清代段玉裁《說文解字注》

老也。
凡言壽考者、此字之本義也。引伸之爲成也。考槃、江漢、載芟、絲衣毛傳是也。凡禮記皇考、春秋考仲子之宫皆是也。又假借爲攷字。山有櫙弗𡔷弗考傳曰考、擊也是也。凡言考挍、考問字皆爲攷之假借也。
从老省。丂聲。
苦浩切。古音在三部。